شرکت مکان پرداز رایمند

03 سپتامبر 2019

انواع روش های RTK

تکنولوژی همواره رو به پیشرفت می باشد. با اینکه روش RTK کلاسیک در صنعت GNSS روش نوینی با سابقه ای کمتر از 15 سال بوده و نسبت به تمام روش های سنتی نقشه برداری از سرعت بیشتری برخوردار است، اما؛ […]
03 سپتامبر 2019

همایش بزرگ رایمند پیرامون آموزش روسای مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور

03 سپتامبر 2019

تعیین موقعیت نسبی

تعیین موقعیت نسبی تعیین موقعیت نسبی متفاوت از تعیین موقعیت مطلق می باشد. یک گیرنده مستقل، باید بر مبنای اطلاعات پیغام ناوبری عمل تعیین موقعیت را انجام دهد. اما در تعیین موقعیت نسبی موقعیت نقطه مجهول نسبت به یک نقطه […]