شرکت مکان پرداز رایمند

03 سپتامبر 2019

تعیین موقعیت مطلق

در تعیین موقعیت ماهواره ای روش های متعددی برای تعیین موقعیت مکان آنتن یک گیرنده وجود دارد. یکی از این روش ها، روش تعیین موقعیت مطلق (absolute positioning) یا تعیین موقعیت تک نقطه ای (single-point positioning) و یا راه حل […]
03 سپتامبر 2019

سیستم های تصویر

سیستم های مختصات تصویر شده: یک سیستم مختصات تصویر شده (projected coordinate system) روی یک صفحه دو بعدی تخت تعریف می شود. برخلاف سیستم های مختصات جغرافیایی، سیستم های مختصات تصویر شده طول ها، زوایا و مساحت های ثابتی در […]
03 سپتامبر 2019

انواع سیستم مختصات

یک سیستم مختصات در علوم تعیین موقعیت به معنای سیستمی است که مکان داده های جغرافیایی را برای استفاده همگان به صورت یکپارچه مشخص می کند. سیستم مختصات جهانی یک سیستم مرجع بوده که بیانگر مکان عوارض جغرافیایی، تصاویر و […]