شرکت مکان پرداز رایمند

09 آوریل 2019
برداشت PPK

ابزار CoGo، تقاطع با استفاده از دو نقطه و دو طول

به منظور استفاده از این روش ابتدا باید دو نقطه کمکی برداشت شود. پس از برداشت نقاط کمکی به ترتیب زیر عمل کنید. از منوی start آیکون CoGo را لمس کرده و آیکون CoGo intersection distance را انتخاب کنید. در […]
09 آوریل 2019
برداشت PPK

ابزار CoGo، روش امتداد در راستای خط گذرنده از دو نقطه

به منظور استفاده از این روش ابتدا باید دو نقطه کمکی برداشت شود. پس از برداشت نقاط کمکی به ترتیب زیر عمل کنید. از منوی start آیکون CoGo را لمس کرده و آیکون CoGo extend را انتخاب کنید. در قسمت […]
09 آوریل 2019
برداشت PPK

ابزار CoGo، اخراج عمود با استفاده از دو نقطه و دو طول

به منظور استفاده از این روش ابتدا باید دو نقطه کمکی مطابق شکل برداشت شوند. پس از برداشت نقاط کمکی، به ترتیب زیر عمل کنید. از منوی start آیکون CoGo را لمس کرده و آیکون CoGo Offset را انتخاب کنید. […]