13 سپتامبر 2019
برداشت تصحیحات در ارتفاعات

فخرالدین بیژنی

13 سپتامبر 2019
کار با نرم افزار RaySurvey

علی مهدی نژاد

13 سپتامبر 2019
علی زمانپور مشتری در حال برداشت

علی زمانپور

13 سپتامبر 2019
سجاد زارع زاده در حال برداشت

سجاد زارع زاده

13 سپتامبر 2019
سجاد امانی در حال برداشت

سجاد امانی

13 سپتامبر 2019
ساسان داداش زاده در حال برداشت

ساسان داداش زاده

13 سپتامبر 2019

روشان

13 سپتامبر 2019
حسین احتشام فر در حال برداشت

حسین احتشام فر

13 سپتامبر 2019
برداشت تصحیحات توسط مشتری

حسام سوختانلو

13 سپتامبر 2019
امین ضیائی در حال برداشت

امین ضیائی