09 آوریل 2019
برداشت PPK

ابزار CoGo، اخراج عمود با استفاده از دو نقطه و دو طول

ابزار CoGo، اخراج عمود با استفاده از دو نقطه و دو طول به منظور استفاده از این روش ابتدا باید دو نقطه کمکی مطابق شکل برداشت شوند. پس از برداشت نقاط کمکی، به ترتیب زیر عمل کنید. از منوی start […]
09 آوریل 2019
برداشت PPK

ابزار CoGo، تقاطع با استفاده از 4 نقطه

ابزار CoGo، تقاطع با استفاده از 4 نقطه با استفاده از ابزار CoGo امکان ایجاد نقاط جدید با استفاده از روابط هندسی نظیر تقاطع، اخراج عمود و امتداد امکان پذیر است. به منظور استفاده از این روش ابتدا باید چهار […]
09 آوریل 2019
برداشت PPK

برداشت چند ضلعی

برداشت چند ضلعی جهت برداشت چند ضلعی ابتدا از منوی START گزینه SURVEY را انتخاب کرده و آیکون برداشت چند ضلعی را فعال میکنیم. نام چند ضلعی برداشتی را وارد کرده و گزینه SAVE را لمس کنید. جهت برداشت چند […]
09 آوریل 2019
برداشت PPK

برداشت خط

برداشت خط جهت برداشت خط ابتدا از منوی START گزینه SURVEY را انتخاب کرده و ایکون برداشت خط را فعال نمایید. نام خط برداشتی را وارد کرده و گزینه SAVE را لمس میکنیم. جهت برداشت خط حداقل دو نقطه مورد […]
09 آوریل 2019
برداشت PPK

پیاده سازی نقاط

به منظور پیاده سازی نقطه، ابتدا گزینه start را لمس کرده و منوی stakeout را لمس نمایید. با انتخاب آیکون پیاده سازی، لیست نقاط باز می شود. نقطه مورد نظر را از لیست نقاط انتخاب کنید. نماگر rover نشان دهنده […]
09 آوریل 2019
برداشت PPK

ورود نقاط با فرمت csv و یا Text به نرم افزار

ورود نقاط با فرمت csv و یا Text به نرم افزار ابتدا فایل csv را در مسیر مشخص در داخل کنترلر یا گوشی موبایل کپی نمایید. جهت وارد کردن فایل csv مورد نظر، از منوی تنظیمات گزینه import data را […]
09 آوریل 2019
برداشت PPK

تنظیمات برداشت به صورت استاتیک

به منظور برداشت استاتیک از منوی تنظیمات گزینه setting را انتخاب کرده و گزینه Data logging را لمس نمایید. Data logging را از حالت Disable به حالت Static تغییر داده و نرخ ذخیره سازی داده را در قسمت Logging Rate […]
09 آوریل 2019
برداشت PPK

تنظیمات برداشت به صورت اتوماتیک

برای برداشت به صورت اتوماتیک، از منوی Start گزینه Survey را انتخاب کرده و آیکون Auto Measure را لمس نمایید.در صورتی که Auto Measuring در حالت By distance قرار داشته باشد، می توان با وارد کردن فاصله دلخواه برداشت اتوماتیک […]
09 آوریل 2019
برداشت PPK

تنظیمات و برداشت در حالت Rover با رادیو

تنظیمات و برداشت در حالت Rover با رادیو ابتدا با لمس گزینه more از نوار بالا و انتخاب گزینه setting و زیرمنوی Operation Mode وارد بخش تنظیمات بیس و روور شوید. در قسمت Operation mode گزینه Rover و در قسمت […]
09 آوریل 2019
برداشت PPK

تنظیمات برداشت در حالت BASE

ابتدا با لمس گزینه more از نوار بالا و انتخاب گزینه setting و زیر منوی operation mode وارد بخش تنظیمات base و rover می شویم. در قسمت operation mode گزینه base را انتخاب می نماییم. چنانچه در حالت قرائت نقطه […]