09 آوریل 2019
برداشت PPK

کنترل کیفیت

در نرم افزار raysurvey این امکان وجود دارد که پس از برداشت نقاط، دقت برداشت را مجددا کنترل و مختصات برداشت شده را ذخیره و یا حذف کرد. بدین منظور از منوی start آیکون survey را انتخاب کنید. از منوی […]
09 آوریل 2019
برداشت PPK

ابزار CoGo، تقاطع با استفاده از دو نقطه و دو طول

به منظور استفاده از این روش ابتدا باید دو نقطه کمکی برداشت شود. پس از برداشت نقاط کمکی به ترتیب زیر عمل کنید. از منوی start آیکون CoGo را لمس کرده و آیکون CoGo intersection distance را انتخاب کنید. در […]
09 آوریل 2019
برداشت PPK

ابزار CoGo، روش امتداد در راستای خط گذرنده از دو نقطه

به منظور استفاده از این روش ابتدا باید دو نقطه کمکی برداشت شود. پس از برداشت نقاط کمکی به ترتیب زیر عمل کنید. از منوی start آیکون CoGo را لمس کرده و آیکون CoGo extend را انتخاب کنید. در قسمت […]