شرایط و نحوه استفاده از تسهیلات لیزینگ صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برای خرید تجهیزات تولیدی شرکت دانش بنیان مکان پرداز رایمند

شرایط تسهیلات

  • ميزان تسهيلات به میزان 70% ارزش تجهیزات خریداری شده
  • دوره تنفس: 6 ماه
  • دوره بازگشت با احتساب دوره تنفس: حداکثر 36 ماه
  • نرخ سود تسهیلات به ازای هر محصول معین تا ۵ میلیارد ریال ۹ در صد در سال و بیش از ۵ میلیارد ریال تا ۵۰ میلیارد ریال ۱۱ درصد

شرایط خریدار

  • خریدار باید دارای شخصیت حقوقی خصوصی یا تعاونی یا دارای شخصیت حقیقی با صلاحیت تایید شده در نظام های قانونی (پزشکی، مهندسی، صنفی و …) و یا مراجع رسمی کشور (جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی و …)‌ باشد.
  • وضعیت اعتباری خریدار به‌عنوان گیرندة تسهیلات و متعهد بازپرداخت آن، قابل قبول ارزیابی شود.
  • تضامین و وثایق مورد نیاز تعیین شده بر اساس نتیجة اعتبارسنجی خریدار (پذیرندة تعهد) تأمین شود.
  • خریدار، متعهد بازپرداخت تسهیلات است اما وجوه مربوطه مستقیماً به فروشنده پرداخت می‌شود.
  • خریدار می تواند نصب کننده، مجری یا پیمانکار، بهره بردار، مصرف کننده نهایی، صادرکننده، عامل پخش یا توزیع و … باشد.

مراحل استفاده از تسهیلات

گام اول: تکمیل کاربرگ استفاده از تسهیلات لیزینگ توسط خریدار و ارسال کاربرگ تکمیل شده به شرکت

گام دوم: ارسال کاربرگ تکمیل شده توسط شرکت به صندوق و انجام ارزیابی اولیه توسط صندوق

گام سوم: در صورت تایید صندوق، تحویل اصل مدارک به کارگزار صندوق و در صورت نیاز بازدید حضوری کارگزار صندوق از محل خریدار

گام چهارم: تعیین نوع وثیقه توسط صندوق

گام پنجم: ارائه وثیقه به صندوق و واریز 30 درصد مبلغ فاکتور توسط خریدار به حساب فروشنده و تحویل تجهیزات