آموزش گیرنده IROPRO
2
برداشت RTK
تعریف کد
آماده سازی فایل نقاط بروی فراخوانی در نرم افزار RaySurvey
6
7
پیاده سازی خط
تعریف معیار دقت برای برداشت
برداشت استاتیک
برداشت PPK
تبدیل داده های استاتیک
پردازش داده های راینکس
تنظیمات گیرنده در حالت Base
15
16
نحوه برداشت چند ضلعی
برداشت اتوماتیک
نقاط برداشت غیر قابل دسترس با ابزار COGO تقاطع
نقاط برداشت غیر قابل دسترس با ابزار COGO روش اخراج عمود
نقاط برداشت غیرقابل دسترس با ابزار COGO راستای خط
نقاط برداشت غیر قابل دسترس با ابزار COGO تقاطع
تنظیمات گوشی یا کنترلر به منظور فعالسازی دیتاهمراه