07 دسامبر 2019
ترسیمات موقعیت ماهواره ها نسبت به کاربر (Sky Plot)

ترسیمات موقعیت ماهواره ها نسبت به کاربر (Sky Plot)

نحوه عملکرد و تصمیم گیری بر اساس ترسیمات موقعیت ماهواره ها نسبت به کاربر (Sky Plot) پیش تر در بخش مقدمات شروع عملیات نقشه برداری با تجهیزات GNSS و آنچه که کاربر می بایست از پیش درباره تعیین موقعیت دقیق […]