برداشت بیس و روور رادیویی

آموزش تنظیمات و برداشت در حالت Rover با رادیو
آموزش تنظیمات و برداشت در حالت BASE
آموش برداشت در حالت تیلت