همگام با فناوری‌های روز دنیا
https://raymand.net/wp-content/uploads/2024/01/product-01.png

برداشت بیس و روور رادیویی


آموزش تنظیمات و برداشت در حالت Rover با رادیو

آموزش تنظیمات و برداشت در حالت BASE

آموزش برداشت در حالت تیلت