همگام با فناوری‌های روز دنیا
https://raymand.net/wp-content/uploads/2024/01/product-01.png

وبینار آموزشی


قسمت اول

سرفصل ها:

 • مفاهیم پایه GNSS
 • راه اندازی اولیه دستگاه و نکات مربوط به آن
 • تنطیمات مهم و اولیه ی دستگاه
 • برداشت NRTK با استفاده از سامانه های تعیین موقعیت آنی مانند شمیم، شمیم پلاس و سحاب
 • روش‌های مختلف برداشت NRTK
 • ترسیم سریع عوارض در نرم افزار RaySurvey
 • برداشت نقاط در مناطق چالشی و غیر قابل دسترس
 • پیاده سازی (stakeout)

قسمت دوم

سرفصل ها:

 • برداشت با استفاده از تیلت سنسور در نقاط چالشی
 • برداشت استاتیک و ppk
 • پردازش استاتیک و ppk در سامانه های شمیم و شمیم پلاس
 • محلی سازی یا لوکالیزیشن (برداشت در سیستم مختصات محلی با استفاده از گیرنده GNSS)