راهنمای اعمال فایل ژئوئید

برای قرار دادن فایل مدل ژئوئید به نرم افزار Raysurvey ، دو مرحله زیر را انجام دهید.
1. مدل ژئوئید در فرمت db را در مسیر RaySurvey/Geoid کپی کنید.

2. در داخل نرم افزار RaySurvey از مسیر menu/Project یک پروژه جدید بسازید و در کادر Geoid Model مدل ژئوئید را انتخاب کنید. یا میتوانید در صفحه اصلی  بر روی نام پروژه کلیک کنید و مدل ژئوئید رو انتخاب کنید.

راهنمای اعمال فایل ژئوئید