سیستم مختصات مداری

سپتامبر 28, 2021
سیستم مختصات مداری ماهواره های جی پی اس

سیستم مختصات مداری ماهواره های جی پی اس

در تمام امور مربوط به سیستم­های ماهواره­ای (تعیین موقعیت با استفاده از سامانه GNSS، ثقل سنجی، ارتفاع سنجی و ...) محاسبه دقیق مختصات ماهواره در یک سیستم مرجع برای رسیدن به موقعیت دقیق گیرنده، امری ضروری است.