همگام با فناوری‌های روز دنیا
https://raymand.net/wp-content/uploads/2024/01/product-01.png

برداشت استاتیک و کینماتیک


برداشت Static-Kinematic در مناطق فاقد پوشش اینترنت

برداشت Static در مناطق فاقد پوشش اینترنت

پردازش داده‌های Rinex (استاتیک و استاتیک-کینماتیک) با استفاده از سامانه شمیم

تخلیه داده‌های خام و تبدیل به فرمت راینکس جهت پس‌پردازش