برداشت استاتیک و کینماتیک

برداشت Static-Kinematic در مناطق فاقد پوشش اینترنت
برداشت Static در مناطق فاقد پوشش اینترنت
پردازش داده‌های Rinex (استاتیک و استاتیک-کینماتیک) با استفاده از سامانه شمیم
تخلیه داده‌های خام و تبدیل به فرمت راینکس جهت پس‌پردازش