گیرنده RAYMAX مدل PRO

معرفی محصول

گیرنــده RayMax ســری Pro ،از پردازنــده هــای P20 و P50 کمپانــی Hemisphere اسـتفاده میکنـد. پشـتیبانی از نسـل سـوم ماهواره هـای بیدو و قابلیـت دریافـت و پـردازش سـیگنال از تمامـی منظومه هـا و ماهواره هـای موجــود، امــکان تعییــن موقعیــت دقیــق و صحیــح را بــا اعتمــاد و اطمینــان بـالا فراهـم میکنـد. سیسـتم پشـتیبان RTK ایـن گیرنـده باعـث میشـود در مواقـع قطعی هـای موقـت اینترنتـی و رادیویـی، گیرنـده موقعیـت Fix خـود را از دســت ندهــد و تــا زمــان برقــراری ارتبــاط دوبــاره، همچنــان بتــوان عملیــات نقشــه برداری را بــدون وقفــه و بــا دقــت مطلــوب ادامــه داد. باتــری داخلــی بــا کیفیـت و بـا عملکـرد 13 تـا 15 سـاعت، ایـن دسـتگاه را بـا ابعـاد کوچـک و وزن کــم یــک انتخــاب ایــده آل بــرای فعالیت هــای نقشــه برداری عمومــی و روزمــره نمــوده اســت. آپشــنال یــا انتخابــی بــودن ماژول هــای رادیــوی UHF و تیلــت سنسـور IMU ،امـکان آپگریـد ایـن دسـتگاه را در هـر زمـان بـرای کاربـر فراهـم میســازد کــه بــا خریــد یــک محصــول بــا کیفیــت و اقتصــادی، بــر اســاس نیــاز خــود اقــدام بــه ارتقــاء دســتگاه نمایــد. پشــتیبانی از تمامــی سیســتم های GNSS توسـط گیرنـده رایمکـس، امـکان اسـتفاده از حداکثـر ماهواره هـای در زاویـه دیـد و انتخـاب آرایـش هندسـی مناسـبی از ماهواره هـا را بـا عـدد DOP بســیار پاییــن میســر ســاخته و باتوجــه بــه دریافــت مســتقیم تصحیحــات از طریــق مــودم 4.5G/LTE داخلــی خــود، دســتیابی بــه موقعیــت RTKFIX را در محیط هـای بـا پنجـره دیـد آسـمانی بسـته و پوشـش اینترنـت ضعیـف بـه حداکثــر میرســاند.

ویژگی های کلیدی

• 800 کانال، تکنولوژی 2021
• پردازنده P50/P20 کمپانی Hemisphere
• دریافت و پردازش سیگنال از تمامی ماهواره ها و منظومه های موجود

• پشــتیبانی از ســرویس جهانــی تصحیحــات ماهــواره ای L-Band در مناطــق فاقــد پوشــش اینترنــت

• پــردازش3 کانــال مســتقل SBAS بــا امــکان ردیابــی همزمـان و سـوییچ اتوماتیـک بـر اسـاس کیفیـت سـیگنال
• پشتیبانی از رادیو داخلی UHF مولتی پروتکل
• امکان استفاده به عنوان Base و Rover
• پشتیبانی از حافظه خارجی MicroSD
• سیستم پشتیبان برداشت aRTK
• پشتیبانی از تیلت سنسور IMU
• حافظه اکسترنال MicroSD
• دارای WiFi و UI-Web
• شیار سیمکارت 4.5G