نسل جدید iRoPro
گیرنده iRo-G3B Pro II

نسل جدید گیرنده IRO-G3B با 800 کانال پشتیبانی از نسل سوم بیدو با ماژول P40اطلاعات بیشتر به زودی در همین جا
_SH_1043_iroPlus
IRO_g3b_Products_02
IRONet_g3b_Products_02
گیرنده RayPad
IRNet_g3b_Products_03
نقطه دسترسی Ranp
SATEL
نرم افزار موبایل جی.آی.اس RayMap
RaySurvey_Products_03
RayHM_Products_03